หน้าหลักเว็บไซต์  |  ข้อมูลเกี่ยวกับตำบล  |  ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.  |  แผนที่ตั้ง  |  ทำเนียบบริหาร  |  ทำเนียบสมาชิก  |  ข่าวประชาสัมพันธ์  |  เว็บบอร์ด
คุณอยู่ที่ > หน้าหลักเว็บไซต์ > ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต. > รายละเอียด ...
ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต.
งานนโยบายและแผน
-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
-แผนการดำเนินการประจำปี
-แผนพัฒนาสามปี
-รายงานผลการติดตามและประเมินผล
งานการเงิน
-งบแสดงฐานะการเงิน
-แผนภูมิแสดงรายรับ-รายจ่าย
งานงบประมาณ
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
-การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
-งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
-การโอนงบประมาณ
งานบริหารงานบุคคล
-สำนักปลัด
-ส่วนการคลัง
-ส่วนโยธา
-ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-แผนอัตรากำลังสามปี
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้างสี่ปี
-แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
งานพัสดุ
-แผนการจัดหาพัสดุ
-ประกาศสอบราคา อบต.น้ำมวบ
-ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
-ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งานควบคุมภายใน
-ควบคุมภายใน ข้อ 5
-ควบคุมภายใน ข้อ 6
งานสังคมสงเคราะห์
-รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์
-รายชื่อคนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์
งานกิจการสภา
-รายงานการประชุม
-ประกาศกิจการสภาฯ
-ประกาศกิจการสภาฯ
งานกฎหมาย
-พรบ. /พรก.
-กฎกระทรวง/ระเบียบ
-คำสั่งอบต.
-แบบฟอร์มต่างๆ
สาระรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.น้ำมวบ
-ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
-แผนพัฒนากองทุน

 
ข้อมูล ระดับส่วนงานย่อย
เมื่อวันที่ : 2009-07-16 19:32:21

ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างข้อมูล


 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ เลขที่ ๗๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน Tel. 054-731-347 , 08-9956-9768